សាច់ភ្លៅមាន់ បាប៊ីឃ្យូ ជាមួយស្ពាហ្គីតទី Chicken Leg BBQ with Spaghetti Call/Tel…


សាច់ភ្លៅមាន់ បាប៊ីឃ្យូ ជាមួយស្ពាហ្គីតទី
Rooster Leg BBQ with Spaghetti

Name/Telegram: 017387791 cutt.ly/is-t
Menu: cutt.ly/is-menu
Map: cutt.ly/is-gmaps

#spaghettidinner #កំពង់សោម #sihanoukvile #invitosteakhouse #restaurant #deliciousfood